Regulamin WPmicroBlogs.com

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i usłogodawcą serwisu wpmicroblogs.com jest Piersa.pl Adam Piersa Stefana Jaracza 18/28 07-409 Ostrołęka NIP: 7582220707 email: help@wpmicroblogs.com – zwanej w dalszej części regulaminu usługodawcą.
 2. Prezentowany regulamin określa warunki korzystania z systemu wpmicroblogs.com.
 3. Klientem jest osoba która wykupi usługę poprzez wypełnienie formularza na stronie rejestracyjnej tj. https://app.wpmicroblogs.com/login.php na ustalony okres.
 4. Użytkownicy korzystający z systemu wpmicroblogs.com zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
 5. Serwis wpmicroblogs.com jak i zawartość panelu jest własnością usługodawcy i jest chroniona prawnie.
 6. Klient w procesie rejestracji zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 7. Klient potwierdza że akceptuje formę przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 8. Wpmicroblogs.com świadczy usługi w zakresie usług hostingowych, które można zamówić tylko i wyłącznie poprzez panel na stronie.
 9. Klient zobowiązuje się do korzystania z kont hostingowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

II. Techniczne uwarunkowania potrzebne do obsługi serwisu wpmicroblogs.com.

 1. Aby korzystać z systemu wpmicroblogs.com potrzeby jest komputer z dostepem do internetu oraz przeglądarka internetowa.
 2. Wpmicroblogs.com pozostawia w systemie klienta tzw. pliki cookies.

III. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązany jest do uzytkowania systemu wpmicroblogs.com w sposób dóbr osobistych, praw autorskich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie.
 2. W sytuacji uzyskania przez usługodawcę informacji o korzystaniu przez klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, wpmicroblogs.com ma prawo przetwarzać dane osobowe klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Zawartość serwisu wpmicroblogs.com została przygotowana przez usługodawcę w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisu wpmicroblogs.com.
 4. Zabronione jest korzystanie z serwisu wpmicroblogs.com w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
  a) masowe wysyłanie pakietów do serwisu wpmicroblogs.com,
  b) masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisu wpmicroblogs.com,
  c) wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisu wpmicroblogs.com.
 5. Działania opisane w pkt. III.4 stanowić mogą dla usługodawcy podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu wpmicroblogs.com dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Karnym dokładając starań o maksymalizację ewentualnego odszkodowania czy kary po udowodnieniu popełnienia czynu zakazanego / przestępstwa.
 1. Reklamacje

  1. Reklamacja użytkownika systemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana usługodawcy w formie pisemnej na adres korespondencyjny usługodawcy podany w pkt I i określać:

  a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako klienta wpmicroblogs.com,
  b. rodzaj usługi, której dotyczy,
  c. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
  d. zarzuty Klienta,
  e. okoliczności uzasadniające reklamację,
  f. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. 2. Usługodawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz usługodawcy przez podmioty, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 2. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy użytkownikiem a wpmicroblogs.com, dotyczących świadczenia usług przez usługodawcę, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny. Miejscem świadczenia usług jest siedziba wpmicroblogs.com.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2018.